logo witCBS De Wegwijzer

Een dorpsschool, met kinderen uit Alteveer, Kerkenveld en de regio, die meegaat met zijn tijd.

logo roodNaastenliefde en respect

Leren zelf verantwoordelijk te zijn, het goede voorbeeld te geven en de positie in de samenleving in te nemen.

logo groenLeren met hoofd, hart en handen

Leren door het opdoen van kennis, het leren omgaan met zichzelf en de ander en het leren van praktische vaardigheden.

logo geelSchool en ouders samen

Leren door middel van samenwerking tussen ouders, kinderen en school.

Verlof aanvragen

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:
-    Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
-    Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
-    Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.


Indien u verlof wilt aanvragen kunt u hiervoor op school een verlofformulier vragen. Vergeet niet het formulier op tijd in te leveren.